Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  02.03.2020 10:03:01
Дата здійснення дії: 02.03.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  приватне акціонерне товариство "РЕКЛАМА"
Код за ЄДРПОУ:  03052138
Текст повідомлення: 

Додаток № 1 до Протоколу засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» № 1/20 від 17.02.2020

 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКЛАМА»

(код за ЄДРПОУ: 03052138, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літера А)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Реклама» (далі за текстом – ПрАТ «Реклама»; Товариство), річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори акціонерів) відбудуться 16 квітня 2020 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, поверх 5, кімната №508.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів відбудеться у день проведення Загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення на підставі документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність). Представники акціонерів вирішують всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо довіреність від акціонера не містить завдання щодо голосування (тобто переліку питань порядку денного Загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати). Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Початок реєстрації: 16 квітня 2020 року о 10:00; закінчення реєстрації – 16 квітня 2020 року о 10:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – станом на 24:00 годину 10 квітня 2020 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)

ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: передати здійснення повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи (Ліцензія НКЦПФР: серія АЕ, № 263378, виданої 24.09.2013) (надалі – Депозитарна установа). Повноваження лічильної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через своїх представників: Голова лічильної комісії – Волошка Володимир Леонідович, члени Лічильної комісії – Вербов Володимир Олександрович, Бойчук Юлія Остапівна.

 1. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо виконання функцій лічильної комісії.

Проект рішення: затвердити умови договору щодо виконання функцій лічильної комісії Депозитарною установою – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 23730178).

 1. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Реклама».

Проект рішення: обрати Головою зборів – Давиденка Сергія Григоровича, Секретарем Зборів – Бєліченка Сергія Анатолійовича.

 1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

 1. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: отриманий прибуток за 2019 рік спрямувати на проведення ремонтно-будівельних робіт об’єктів культурної спадщини за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, 4-12, у зв’язку з чим дивіденди за результатами роботи у 2019 році не нараховувати та не виплачувати.

 1. Звіт директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік.

 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

 1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення на цих чергових Загальних зборах акціонерів, а саме:

- вчинення значних правочинів (укладання угод, договорів: підряду, будівельного підряду, підряду на проведення проектних та пошукових робіт, послуг, поставки, купівлі-продажу, зберігання, оренди, договорів на проведення археологічних досліджень земельної ділянки) з підприємствами, установами, організаціями (в тому числі підрядними), спрямованих на проведення комплексної реконструкції (реставрації, ремонту) майнового комплексу, що належить ПрАТ «Реклама», розташованого за адресою м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12, граничною сукупною вартістю не більше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.;

- вчинення значних правочинів (укладення угод, договорів) щодо отримання кредитів, отримання безпроцентної поворотної фінансової допомоги або залучення інших позикових коштів, необхідних для фінансування діяльності Товариства, граничною сукупною вартістю не більше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.;

- вчинення значних правочинів за договорами іпотеки, застави, поруки (у тому числі в якості виконання зобов’язань за інші підприємства) на граничну сукупну вартість – 100 000 000 (сто мільйонів) грн.

- вчинення значних правочинів (укладання договору/договорів/угод) щодо продажу майнового комплексу, що належить ПрАТ «Реклама», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12, граничною сукупною вартістю не більше 100 000  000 (ста мільйонів) грн.

 1. Прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: достроково припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Реклама» повноваження всіх членів Наглядової ради ПрАТ «Реклама», обраних на чергових Загальних зборах ПАТ «Реклама» від 17.04.2018 (протокол №1).

 1. Про обрання членів Наглядової ради.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

 1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановити, що договори з членами Наглядової ради мають безоплатний характер.

 1. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: уповноважити директора Товариства Давиденка Сергія Григоровича підписати договори з членами Наглядової ради.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

- від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дня проведення Загальних зборів акціонерів: у робочі дні у робочій час за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літ. А, поверх 5, кімната №508. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень річних Загальних зборів акціонерів з питань порядку денного – Сібагатулін Араслангалей, виконавчий директор.

- у день проведення річних Загальних зборів акціонерів – за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, поверх 5, кімната №508.

Довідки за телефоном: (044) 462-59-30; (044) 580-24-84 у робочий час.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну Загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства та/або положенням про Загальні збори Товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: для реєстрації акціонерів- фізичних осіб необхідно мати при собі паспорт. Для реєстрації представників акціонерів (як фізичних, так і юридичних осіб) необхідно мати при собі паспорт та оформлену згідно чинного законодавства довіреність.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 128 848 шт. простих іменних акцій, з них 106 536 шт. голосуючих станом на  21.02.2020.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також текст повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про Загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів (у тому числі Загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій), перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, також розміщується на веб-сайті Товариства – 03052138.smida.gov.ua.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний (2019 р.)

Попередній (2018 р.)

Усього активів 

5304

4672

Основні засоби (за залишковою вартістю)

70

80

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

-

-

Гроші та їх еквіваленти

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-902

-1084

Власний капітал 

-

-

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

13

13

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

6263

5823

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

186

-400

Загальна кількість акцій (шт.) 

128848

128848

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) 

106 536

106 536

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

-