Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 23.02.2011
Дата публікації 01.03.2011 09:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Реклама"
Юридична адреса* 04071, м.Київ, вул.Верхній Вал, 2
Керівник* Давиденко Сергій Григорович - в.о.Президента. Тел: 0444176315
E-mail* 03052138@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ВАТ “РЕКЛАМА” код ЄДРПОУ- 03052138
Правління Товариство повідомляє про скликання чергових загальних зборів
акціонерів товариства, які відбудуться «18»квітня 2011 року об 11.00 годині за адресою:
м.Київ, вул.Верхній Вал, 2 літ.А
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2011 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
6. Про розподіл прибутку за 2010 рік та план розподілу прибутку на 2011 рік.
7. Відкликання та обрання голови та членів Ради Акціонерів.
8. Відкликання та обрання голови та членів Ревізійної комісії. (Ревізора).
9. Відкликання та обрання Президента Товариства.
10. Відкликання та обрання членів Правління Товарисва.
11. Зміна найменування Товариства та внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
12. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних і зміною найменування товариства та реєстрацією нової редакції Статуту.
13. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на день проведення загальних зборів – «18» квітня 2011року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись
«18»квітня 2011року з 09.30 до 10.45 години за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства за адресою:
м.Київ, вул.Верхній Вал, 2 літ.А
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства:
- до дати проведення загальних зборів – 18 квітня 2011року , у робочі дні до 14.00 години;
- у день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Довідки за телеф: (044) тел. 417-63-15
Основні показники фінансово-господарської діяльності:(тис.грн.)
Найменування показника період період
звітний попередній
Усього активів 2699,9 3202,5
Основні засоби 1455,8 1378,8
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 78,3 81,5
Сумарна дебіторська заборгованість 967,8 1199,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 135,6 460,5
Нерозподілений прибуток 1479,1 1876,4
Власний капітал 2418,6 2815,9
Статутний капітал 12,9 12,9
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 281,3 386,6
Чистий прибуток (збиток) -377,3 172,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 128848 128848
Кількість власнихакцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна суму коштів, витрачених на Викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 32 31
Правління Товариства.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: “23”лютого.2011 р. у №34 газети «Бюлетень. Цінні папери України».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади в.о.Президента Давиденко Сергій Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.03.2011
(дата)