Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 06.09.2011
Дата публікації 09.09.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Реклама"
Юридична адреса* 04071, м.Київ, вул.Верхній Вал, 2
Керівник* Давиденко Сергій Григорович - Президент. Тел: 0444176315
E-mail* 03052138@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ВАТ “РЕКЛАМА”

Повідомляємо, що згідно з рішенням Ради Акціонерів, позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «21» жовтня 2011 року об 11.00 годині за адресою: м.Київ, вул.Верхній Вал-Воздвиженска, 4-12.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про передачу повноважень Лічильної комісії Зберігачу, затвердження договору з Зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів;
2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»;
4. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства;
5. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»;
6. Про скасування та затвердження внутрішніх положень Товариства;
7. Про участь Товариства в інших господарських товариствах;
8. Про передачу майна Товариства до статутного фонду інших господарських товариств;
9. Про придбання Товариством власних акцій;
10. Про продаж майна Товариства;
11. Про погодження та затвердження правочинів, вчинених Товариством у 2011р.;
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2011 року з зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: – на 24:00 годину 17 жовтня 2011 року.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у позачергових загальних зборах відбудеться у день скликання зборів за місцем їх проведення.
Початок реєстрації: 21 жовтня 2011року - 10:00; закінчення - 21 жовтня 2011року 10:45.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 , приймальня:
- до дати проведення загальних зборів – з 19 жовтня 2011року, у робочі дні з 11:00г. до 12:00г.
- у день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – Сібагатулін Араслангалій.
Пропозиції щодо порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, будуть прийматися не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, визначеному Законодавством України.
Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде надруковано в газеті "Відомості ДКЦПФР" та у місцевій пресі не менше ніж за 10 днів до початку позачергових зборів.
Довідки за телефоном: (044) 417-63-15 (з 9:00 до 17:00).

З повагою,
ВАТ “Реклама”
Оголошення опубліковано у газеті «Відомості ДКЦПФР» № 165 від 06.09.2011 та газеті Дивіденди Столиця» № 71-72 від 06.09.2011
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент Давиденко Сергій Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.09.2011
(дата)