Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.10.2011
Дата публікації 28.10.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Реклама"
Юридична адреса* 04071, м.Київ, вул.Верхній Вал, 2
Керівник* Давиденко Сергій Григорович - Президент. Тел: 0444176315
E-mail* 03052138@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ВАТ “РЕКЛАМА”

Повідомляємо, що згідно з рішенням Ради Акціонерів ВАТ “Реклама” (місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2), далі - Товариство, позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «30» листопада 2011 року об 11.00 годині за адресою: м.Київ, вул.Верхній Вал-вул.Воздвиженска, буд. 4-12.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про передачу повноважень Лічильної комісії Зберігачу, затвердження договору з Зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів;
2. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;
4. Про затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;
5. Про погодження та затвердження значних правочинів, вчинених Товариством у 2011р.;
6. Про попереднє схвалення значних правочинів;
7. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов’язаних зі здійсненням значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: – на 24:00 годину 24 листопада 2011 року.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у позачергових загальних зборах відбудеться у день скликання зборів за місцем їх проведення.
Початок реєстрації: 30 листопада 2011року - 10:00; закінчення - 30 листопада 2011року 10:45.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Верхній Вал, 2, приймальня у робочі дні у робочій час. У день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Сібагатулін Араслангалій, виконавчий директор.
Довідки за телефоном: (044) 417-63-15 у робочий час.

З повагою, ВАТ “Реклама”

Оголошення опубліковано у газеті «Відомості ДКЦПФР» № 201 від 26.10.2011р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент Давиденко Сергій Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.10.2011
(дата)