Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.03.2012
Дата публікації 20.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Реклама"
Юридична адреса* 04071, м.Київ, вул.Верхній Вал, 2
Керівник* Давиденко Сергій Григорович - Директор. Тел: 0444176315
E-mail* 03052138@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “РЕКЛАМА”
(код за ЄДРПОУ: 03052138, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2)
Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства “РЕКЛАМА» (далі за текстом – Товариство), чергові Загальні Збори Акціонерів Товариства відбудуться «19» квітня 2012 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: м.Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 3 під’їзд, 7 поверх, кімната 701-Д.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
чергових Загальних Зборів Публічного акціонерного товариства «РЕКЛАМА», призначених на 19 квітня 2012р.
1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору з зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних Зборах Акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Обрання голови та секретаря Загальних Зборів Акціонерів.
4. Затвердження регламенту Загальних Зборів Акціонерів.
5. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2012 році.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік та план розподілу прибутку на 2012 рік.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради та надання повноважень щодо підписання цих договорів.
11. Про призначення директора Одеського дочірнього підприємства «Одесареклама» Акціонерного товариства «Реклама».
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Публічного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» за 2011р. (тис. грн.):
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 3726,8 2699,9
Основні засоби 1257,1 1455,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5,1 78,3
Сумарна дебіторська заборгованість 1182,0 968,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 35,6 135,6
Нерозподілений прибуток 731,5 1479,1
Власний капітал 1671,0 2418,6
Статутний капітал 12,9 12,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2055,8 281,3
Чистий прибуток (збиток) (377,3) (747,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 128848 128848
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 26
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних Зборах Акціонерів: – станом на 24:00 годину 12 квітня 2012 року.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у чергових Загальних Зборах Акціонерів відбудеться у день проведення чергових Загальних Зборів Акціонерів за місцем їх проведення.
Початок реєстрації: 19.04.2012р. - о 10:00; закінчення – 19.04.2012 р. о 10:45.
Для реєстрації та участі у чергових Загальних Зборах Акціонерів учасникам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на чергових Загальних Зборах Акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень чергових Загальних Зборів Акціонерів з питань порядку денного:
- до дня проведення чергових Загальних Зборів Акціонерів: у робочі дні у робочій час за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12, 2 поверх, кімната № 9.
- у день проведення чергових Загальних Зборів Акціонерів - за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 3 під’їзд, 7 поверх, кімната 701-Д.
Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень чергових Загальних Зборів Акціонерів з питань порядку денного – Сібагатулін Араслангалій, виконавчий директор.
Довідки за телефоном: (044) 492-85-52 у робочий час.
З повагою, ПАТ “Реклама”.
Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів опубліковано в газеті «Відомості ДКЦПФР» № 50 від 15.03.2012р.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Директор __________ С.Г. Давиденко
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 20.03.2012р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Давиденко Сергій Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.03.2012
(дата)