Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 05.04.2012
Дата публікації 11.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Реклама"
Юридична адреса* 04071, м.Київ, вул.Верхній Вал, 2
Керівник* Давиденко Сергій Григорович - Директор. Тел: 0444176315
E-mail* 03052138@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “РЕКЛАМА”
(код за ЄДРПОУ: 03052138, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2)

Публічне акціонерне товариство «Реклама» (скорочено – ПАТ «Реклама») повідомляє, що до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Реклама», які відбудуться «19» квітня 2012 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 3 під’їзд, 7 поверх, кімната 701-Д (повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Реклама» опубліковане в щоденному офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №50 (1303) 15.03.2012р.), внесені зміни шляхом включення нових питань, а саме:
12. Внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Реклама».
13. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Реклама».
З урахуванням внесених змін до порядку денного, порядок денний річних загальних зборів має наступний вигляд:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Реклама» призначених на 19 квітня 2012р.
1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору з зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних Зборах Акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Обрання голови та секретаря Загальних Зборів Акціонерів.
4. Затвердження регламенту Загальних Зборів Акціонерів.
5. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2012 році.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік та план розподілу прибутку на 2012 рік.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради та надання повноважень щодо підписання цих договорів.
11. Про призначення директора Одеського дочірнього підприємства «Одесареклама» Акціонерного товариства «Реклама».
12. Внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Реклама».
13. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Реклама».
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Публічного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» за 2011р. (тис. грн.):
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 3726,8 2699,9
Основні засоби 1257,1 1455,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5,1 78,3
Сумарна дебіторська заборгованість 1182,0 968,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 35,6 135,6
Нерозподілений прибуток 731,5 1479,1
Власний капітал 1671,0 2418,6
Статутний капітал 12,9 12,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2055,8 281,3
Чистий прибуток (збиток) (377,3) (747,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 128848 128848
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 26

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних Зборах Акціонерів: – станом на 24:00 годину 12 квітня 2012 року.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів відбудеться у день проведення річних Загальних Зборів Акціонерів за місцем їх проведення.
Початок реєстрації: 19.04.2012р. - о 10:00; закінчення – 19.04.2012 р. о 10:45.
Для реєстрації та участі у річних Загальних Зборах Акціонерів учасникам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на річних Загальних Зборах Акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень річних Загальних Зборів Акціонерів з питань порядку денного:
- до дня проведення річних Загальних Зборів Акціонерів: у робочі дні у робочій час за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12, 2 поверх, кімната № 9.
- у день проведення річних Загальних Зборів Акціонерів - за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 3 під’їзд, 7 поверх, кімната 701-Д.
Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень річних Загальних Зборів Акціонерів з питань порядку денного – Сібагатулін Араслангалій, виконавчий директор.
Довідки за телефоном: (044) 492-85-52 у робочий час.
З повагою,
ПАТ “Реклама”.
Оголошення опубліковано в газеті «Відомості ДКЦПФР» № 65 від 05.04.2012р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Давиденко Сергій Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.04.2012
(дата)