Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 14.03.2013
Дата публікації 15.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "РЕКЛАМА"
Юридична адреса* 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 2
Керівник* Давиденко Сергій Григорович - Директор. Тел: 0444625930
E-mail* 03052138@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “РЕКЛАМА”
(код за ЄДРПОУ: 03052138, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства “РЕКЛАМА» (далі за текстом – ПАТ «Реклама»; Товариство), річні Загальні Збори Акціонерів Товариства відбудуться «17» квітня 2013 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 3 під’їзд, 7 поверх, кімната 701-Е.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
річних Загальних Зборів Публічного акціонерного товариства «РЕКЛАМА», призначених на 17 квітня 2013р.
1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору з зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Реклама».
2. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама».
3. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама».
4. Про затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама».
5. Звіт директора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
10. Внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Реклама».
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Публічного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» за 2012р. (тис. грн.):
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 16027,1 3726,8
Основні засоби 1110,1 1257,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 298,1 5,1
Сумарна дебіторська заборгованість 4583,0 1182,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 14,4 35,6
Нерозподілений прибуток 1111,2 731,5
Власний капітал 2050,7 1671,0
Статутний капітал 12,9 12,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 13976,4 2055,8
Чистий прибуток (збиток) 379,7 (747,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 128848 128848
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 13

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: – станом на 24:00 годину 11 квітня 2013 року.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів відбудеться у день проведення річних загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення.
Початок реєстрації: 17.04.2013р. - о 10:00; закінчення – 17.04.2013 р. о 10:45.
Для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів учасникам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на річних загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень річних загальних зборів акціонерів з питань порядку денного:
- до дня проведення річних загальних зборів акціонерів: у робочі дні у робочій час за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12, 2 поверх, кімната № 9.
- у день проведення річних загальних зборів акціонерів - за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 3 під’їзд, 7 поверх, кімната 701-Е.
Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень річних загальних зборів акціонерів з питань порядку денного – Сібагатулін Араслангалей, виконавчий директор.
Довідки за телефоном: (044) 492-85-52 у робочий час.

З повагою,
Директор ПАТ “Реклама” С.Г. Давиденко

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама», які відбудуться 17 квітня 2013р., опубліковано в щоденному офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 50 від 14.03.2013р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Давиденко Сергій Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.03.2013
(дата)