Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 20.01.2014
Дата публікації 29.01.2014 13:04:19
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Реклама"
Юридична адреса* 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літера А
Керівник* Давиденко Сергій Григорович - Директор. Тел: (044) 462-59-30
E-mail* reklama@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “РЕКЛАМА”
(код за ЄДРПОУ: 03052138, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літера А)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» (далі за текстом – ПАТ «Реклама», Товариство), позачергові загальні збори Акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори; Збори), відбудуться «04» березня 2014 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 3 під’їзд, 7 поверх, кімната 701-Е.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(Порядок денний Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Реклама», які відбудуться 04.03.2014р.):
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, затвердження договору з депозитарною установою про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Реклама».
2. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама».
3. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Акціонерів ПАТ «Реклама».
4. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів Акціонерів ПАТ «Реклама».
5. Про прийняття рішення про вчинення значного правочину.
6. Про надання повноважень щодо здійснення всіх необхідних дій пов’язаних з вчиненням значного правочину.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
8. Про надання повноважень щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Акціонерів ПАТ «Реклама»: – станом на 24:00 годину 26 лютого 2014 року.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у позачергових загальних зборах Акціонерів відбудеться у день проведення позачергових загальних зборів Акціонерів за місцем їх проведення.
Початок реєстрації: 04.03.2014р. - о 10:00; закінчення реєстрації – 04.03.2014 р. о 10:45.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень позачергових загальних зборів Акціонерів з питань порядку денного:
- до дня проведення позачергових загальних зборів Акціонерів: у робочі дні у робочій час за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12, 2 поверх, кімната № 9.
- у день проведення позачергових загальних зборів Акціонерів - за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 3 під’їзд, 7 поверх, кімната 701-Е.
Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень позачергових загальних зборів Акціонерів з питань порядку денного – Сібагатулін Араслангалей, виконавчий директор.
Довідки за телефоном: (044) 462-59-30 у робочий час.

З повагою,
Директор ПАТ “Реклама” С.Г. Давиденко


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама», які відбудуться 04.03.2014р., опубліковано в щоденному офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку» №16 (1769) від 24.01.2014р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Давиденко Сергій Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.01.2014
(дата)