Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 20.03.2014
Дата публікації 24.03.2014 16:01:52
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Реклама"
Юридична адреса* 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літера А
Керівник* Давиденко Сергій Григорович - Директор. Тел: (044) 462-59-30
E-mail* reklama@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “РЕКЛАМА”
(код за ЄДРПОУ: 03052138, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літера А)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Реклама» (далі за текстом – ПАТ «Реклама»; Товариство), річні Загальні Збори Акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори акціонерів) відбудуться «23» квітня 2014 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 3 під’їзд, 7 поверх, кімната 701-Е.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(Порядок денний Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Реклама», які відбудуться 23.04.2014р.)
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, затвердження договору з депозитарною установою про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Реклама».
2. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама», прийняття рішення про припинення їх повноважень.
3. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама».
4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама».
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
7. Звіт директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
9. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
10. Прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
12. Про внесення змін до статуту ПАТ «Реклама».
13. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Реклама», Положення про Наглядову раду ПАТ «Реклама», Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Реклама».
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 4461 15925
Основні засоби 525 12301
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6 -
Сумарна дебіторська заборгованість 3815 3609
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 6
Нерозподілений прибуток 252 1949
Власний капітал 265 1962
Статутний капітал 13 13
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4196 13963
Чистий прибуток (збиток) (1697) 380
Середньорічна кількість акцій (шт.) 128848 128848
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 10
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Реклама»: – станом на 24:00 годину 16 квітня 2014 року.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів відбудеться у день проведення річних Загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення.
Початок реєстрації: 23.04.2014р. - о 10:00; закінчення реєстрації – 23.04.2014 р. о 10:45.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень річних Загальних зборів акціонерів з питань порядку денного:
- до дня проведення річних Загальних зборів акціонерів: у робочі дні у робочій час за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12, 2 поверх, кімната № 9.
- у день проведення річних Загальних зборів акціонерів - за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 3 під’їзд, 7 поверх, кімната 701-Е.
Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень річних Загальних зборів акціонерів з питань порядку денного – Сібагатулін Араслангалей, виконавчий директор.
Довідки за телефоном: (044) 462-59-30 у робочий час.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама», які відбудуться 23.04.2014р., опубліковано в щоденному офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку» №54 (1807) від 20.03.2014р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор _________
(підпис) С.Г. Давиденко
М.П.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Давиденко Сергій Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2014
(дата)