Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2015
Дата публікації 23.03.2015 09:35:08
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Реклама"
Юридична адреса* 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літера А
Керівник* Давиденко Сергій Григорович - Директор. Тел: (044) 462-59-30
E-mail* reklama@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “РЕКЛАМА” (код за ЄДРПОУ: 03052138, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літера А) Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Реклама» (далі за текстом – ПАТ «Реклама»; Товариство), річні Загальні Збори Акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори акціонерів) відбудуться «23» квітня 2015 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 6, 1 поверх, кімната 1/3. Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів відбудеться у день проведення річних Загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: 23.04.2015р. - о 10:00; закінчення реєстрації – 23.04.2015 р. о 10:45. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Реклама»: – станом на 24:00 годину 17 квітня 2015 року. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (Порядок денний Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Реклама», які відбудуться 23.04.2015р.) 1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, затвердження договору з депозитарною установою про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Реклама». 2. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама», прийняття рішення про припинення їх повноважень. 3. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама». 4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама». 5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік. 7. Звіт директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 8. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 9. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень річних Загальних зборів акціонерів з питань порядку денного у робочі дні у робочій час за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 6, 1 поверх, кімната 1/3 Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень річних Загальних зборів акціонерів з питань порядку денного – Сібагатулін Араслангалей, виконавчий директор. Довідки за телефоном: (044) 462-59-30, (044) 580 24 84 у робочий час. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) Найменування показника Період звітний попередній Усього активів 4164 4461 Основні засоби 540 525 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 6 6 Сумарна дебіторська заборгованість 3548 3815 Грошові кошти та їх еквіваленти 1 6 Нерозподілений прибуток 828 1178 Власний капітал 841 1191 Статутний капітал 13 13 Довгострокові зобов’язання - - Поточні зобов’язання 3323 3270 Чистий прибуток (збиток) (350) (771) Середньорічна кількість акцій (шт.) 128848 128848 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама», які відбудуться 23.04.2015р., опубліковано в щоденному офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 55 (2059) від 23.03.2015р. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор _________ (підпис) С.Г. Давиденко М.П.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Давиденко Сергій Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2015
(дата)