Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 08.09.2015
Дата публікації 31.07.2015 16:58:33
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Реклама"
Юридична адреса* 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літера А
Керівник* Давиденко Сергій Григорович - Директор. Тел: (044) 462-59-30
E-mail* reklama@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКЛАМА» (код за ЄДРПОУ: 03052138, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літера А) Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Реклама» (далі за текстом – ПАТ «Реклама»; Товариство), позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори акціонерів) відбудуться «08» вересня 2015 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 6, 1 поверх, кімната 1/3. Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбудеться у день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: 08.09.2015р. - о 10:00; закінчення реєстрації – 08.09.2015 р. о 10:45. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Реклама»: – станом на 24:00 годину 02 вересня 2015 року. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (Порядок денний Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Реклама», які відбудуться 08.09.2015р.) 1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, затвердження договору з депозитарною установою про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Реклама». 2. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама», прийняття рішення про припинення їх повноважень. 3. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама». 4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама». 5. Про попереднє схвалення значних правочинів. 6. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов`язаних зі здійсненням значних правочинів. Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень позачергових загальних зборів Акціонерів з питань порядку денного: - до дня проведення позачергових загальних зборів Акціонерів: у робочі дні у робочій час за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12, 2 поверх, кімната № 9. - у день проведення позачергових загальних зборів Акціонерів - за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 6, 1 поверх, кімната 1/3. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень позачергових Загальних зборів акціонерів з питань порядку денного – Сібагатулін Араслангалей, виконавчий директор. Довідки за телефоном: (044) 462-59-30; (044) 580 24 84 у робочий час. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама», які відбудуться 08.09.2015р., опубліковано в щоденному офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 143 (2147) від 31.07.2015р. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор С.Г. Давиденко
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Давиденко Сергій Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 31.07.2015
(дата)