Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 19.04.2016
Дата публікації 17.03.2016 12:39:40
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Реклама"
Юридична адреса* 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літера А
Керівник* Давиденко Сергій Григорович - Директор. Тел: (044) 462-59-30
E-mail* reklama@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКЛАМА»

(код за ЄДРПОУ: 03052138, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літера А)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Реклама» (далі за текстом – ПАТ «Реклама»; Товариство), річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори акціонерів) відбудуться «19» квітня 2016 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 6, 1 поверх, кімната 1/3.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів відбудеться у день проведення річних Загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення.

Початок реєстрації: 19.04.2016р. - о 10:00; закінчення реєстрації – 19.04.2016 р. о 10:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Реклама»: – станом на 24:00 годину 13 квітня 2016 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ

(Порядок денний Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Реклама», які відбудуться 19.04.2016р.)

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, затвердження договору з депозитарною установою про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Реклама».

2. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама», прийняття рішення про припинення їх повноважень.

3. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама».

4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама».

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.

7. Звіт директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

8. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

9. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

10. Про зміну типу та найменування Товариства.

11. Про внесення та затвердження змін до статуту Товариства.

12. Про внесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Реклама», Положення про Наглядову раду ПАТ «Реклама», Положення про Директора ПАТ «Реклама», Положення про інформацію ПАТ «Реклама», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Реклама», Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Реклама».

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень річних загальних зборів Акціонерів з питань порядку денного:

- до дня проведення річних загальних зборів Акціонерів: у робочі дні у робочій час за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12, 2 поверх, кімната № 9.

- у день проведення річних загальних зборів Акціонерів - за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 6, 1 поверх, кімната 1/3.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень річних Загальних зборів акціонерів з питань порядку денного – Сібагатулін Араслангалей, виконавчий директор.

Довідки за телефоном: (044) 462-59-30; (044) 580 24 84 у робочий час.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

4140

4164

Основні засоби

522

540

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

3

6

Сумарна дебіторська заборгованість

3582

3548

Грошові кошти та їх еквіваленти

30

1

Нерозподілений прибуток

272

828

Власний капітал

285

841

Статутний капітал

13

13

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

3855

3323

Чистий прибуток (збиток)

(556)

(350)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

128848

128848

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

1

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама», які відбудуться 19.04.2016р., опубліковано в щоденному офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 52 (2306) від 17.03.2016р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор          С.Г. Давиденко

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Давиденко Сергій Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2016
(дата)