Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 14.04.2017
Дата публікації 13.03.2017 13:59:41
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Реклама"
Юридична адреса* 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літера А
Керівник* Давиденко Сергій Григорович - Директор. Тел: (044) 462-59-30
E-mail* reklama@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКЛАМА»

(код за ЄДРПОУ: 03052138, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літера А)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Реклама» (далі за текстом – ПрАТ «Реклама»; Товариство), річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори акціонерів) відбудуться «14» квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе (бульвар Гавела Вацлава), 6, 1  поверх, кімната 1/3.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів відбудеться у день проведення річних Загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення.

Початок реєстрації: 14.04.2017р. - о 10:00; закінчення реєстрації – 14.04.2017 р. о 10:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Реклама» – 10 квітня 2017 року станом на 24:00 годину.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії зборів.

2. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо виконання функцій лічильної комісії.

3. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Реклама».

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

6. Звіт директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

9. Прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради.

10.       Про обрання членів Наглядової ради.

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень річних загальних зборів Акціонерів з питань порядку денного:

- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Акціонерів: у робочі дні у робочій час за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 2  літ. А, поверх 5, кімната № 501.

- у день проведення загальних зборів Акціонерів - за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе (бульвар Гавела Вацлава), 6, 1 поверх, кімната 1/3.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень річних Загальних зборів акціонерів з питань порядку денного – Давиденко Сергій Григорович, директор.

Довідки за телефоном: (044) 462-59-30; (044) 580 24 84 у робочий час.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «Реклама» - 03052138.smida.gov.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн):

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

5532

3486

Основні засоби

830

828

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

3

Сумарна дебіторська заборгованість

5220

2928

Грошові кошти та їх еквіваленти

6

30

Нерозподілений прибуток

54

828

Власний капітал

67

285

Статутний капітал

13

13

Довгострокові зобов'язання

 

-

Поточні зобов'язання

5461

3321

Чистий прибуток (збиток)

234

(350)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

128848

128848

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

1

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Реклама», які відбудуться 14.04.2017р., опубліковано в щоденному офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 48 від 13.03.2017р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

 

Директор                                                           С.Г. Давиденко

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Давиденко Сергій Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2017
(дата)