Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 17.04.2018
Дата публікації 14.03.2018 12:21:02
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Реклама"
Юридична адреса* 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літера А
Керівник* Давиденко Сергій Григорович - Директор. Тел: (044) 462-59-30
E-mail* reklama@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКЛАМА» (надалі – «Товариство»)

(код за ЄДРПОУ: 03052138, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літера А)

 1. Річні Загальні збори акціонерів (надалі – «Загальні збори акціонерів») Товариства відбудуться 17 квітня 2018 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, поверх 7, кімната 701.
 2. Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться за місцем їх проведення на підставі документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Початок реєстрації: 17 квітня 2018 року о 10:00; закінчення реєстрації – 17 квітня 2018 року о 10:45.
 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24:00 годину 11 квітня 2018 року.
 4. Перелік питань, що виносяться на голосування:
 1. Обрання лічильної комісій.
 2. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо виконання функцій лічильної комісії.
 3. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Реклама».
 4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
 6. Звіт директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 9. Прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 10. Про обрання членів Наглядової ради.
 11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
 12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 1. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дня проведення Загальних зборів акціонерів: у робочі дні у робочій час за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літ. А, поверх 5, кімната №501; у день проведення річних Загальних зборів акціонерів – за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, поверх 7, кімната 701. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень річних Загальних зборів акціонерів з питань порядку денного – Сібагатулін Араслангалей, виконавчий директор. Довідки за телефоном: (044) 462-59-30; (044) 580-24-84 у робочий час.
 2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

 4757

 5532

Основні засоби

 780

 830

Довгострокові фінансові інвестиції

 -

Запаси

 -

 3

Сумарна дебіторська заборгованість

 4568

 5220

Грошові кошти та їх еквіваленти

 91

Нерозподілений прибуток

 -584

 54

Власний капітал

 -571

 67

Статутний капітал

 13

13 

Довгострокові зобов'язання

 -

 -

Поточні зобов'язання

 5306

 5461

Чистий прибуток (збиток)

 -451

 234

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 128848

 128848

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 -

 -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 -

 -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3

 1

7. Повідомлення про проведення
Загальних зборів опубліковано

12 березня 2018 року в  бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 48
(дата, номер та найменування офіційного
друкованого органу (видання))

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Давиденко Сергій Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.03.2018
(дата)