Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Давиденко С.Г.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 06.02.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04071 місто Київ Верхній Вал, 2 літера А
4. Код за ЄДРПОУ 03052138
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 462-59-30, (044) 462-59-30
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.02.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 03052138.smida.gov.ua в мережі Інтернет 06.02.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 06.02.2018 фізична особа д/н 17.663448 0
Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство «Реклама» (надалi – «Товариство») повiдомляє, що на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного депозитарієм - публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» на облiкову дату 31.01.2018 та отриманого Товариством вiд депозитарiю 06.02.2018, Товариству стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцій Товариства (крім публічного акціонерного товариства). Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 17,663448%; Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій: 17,663448%; Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 0%; Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій: 0%.
2 06.02.2018 фізична особа д/н 0 17.663448
Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство «Реклама» (надалi – «Товариство») повiдомляє, що на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного депозитарієм - публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» на облiкову дату 31.01.2018 та отриманого Товариством вiд депозитарiю 06.02.2018, Товариству стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцій Товариства (крім публічного акціонерного товариства); Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 0%; Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій: 0%; Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 17,663448%; Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій: 17,663448%.