Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Давиденко С.Г.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04071 м. Київ Верхній Вал, 2 літера А
4. Код за ЄДРПОУ 03052138
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 462-59-30 (044) 462-59-30
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 03052138.smida.gov.ua в мережі Інтернет 17.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Шафалович Семен Семенович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Реклама" 17.04.2018. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Реклама" (Протокол № 1 від 14.04.2017) у зв’язку з достроковим закінченням строку повноважень. Посадова особа Шафалович Семен Семенович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), який займав посаду Голови Наглядової ради, припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
17.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Бєліченко Сергій Анатолійович д/н д/н
д/н
15.713088
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Реклама" 17.04.2018. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Реклама" (Протокол № 1 від 14.04.2017) у зв’язку з достроковим закінченням строку повноважень. Посадова особа Бєліченко Сергій Анатолійович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 15,713088%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
17.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Подорожна Любов Іванівна
24.5878
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Реклама" 17.04.2018. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Реклама" (Протокол № 1 від 14.04.2017) у зв’язку з достроковим закінченням строку повноважень. Посадова особа Подорожна Любов Іванівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,5878%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
17.04.2018 обрано Член Наглядової ради Кас’янов Герман Сергійович
17.663448
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Реклама» (Протокол № 1 від 17.04.2018). Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів. Кас’янов Герман Сергійович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 17,663448%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: не працював. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 22759 акцій. Особа є акціонером.
17.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Бєліченко Сергій Анатолійович д/н д/н
д/н
15.713088
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Реклама» (Протокол № 1 від 17.04.2018). Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів. Бєліченко Сергій Анатолійович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Голови Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 15,713088%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора з питань виробництва; директор підприємства. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 20246 акцій. Особа є акціонером.
17.04.2018 обрано Член Наглядової ради Подорожна Любов Іванівна
24.587886
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Реклама» (Протокол № 1 від 17.04.2018). Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів. Подорожна Любов Іванівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,587886%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: пенсіонер. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 31681акцій. Особа є акціонером.