Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Давиденко С.Г.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 18.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04071 м.Київ Верхній Вал
4. Код за ЄДРПОУ 03052138
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 462-59-30 (044) 462-59-30
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 03052138.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 14.04.2017 100000 5532 1807.6645
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 14.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів Приватного акцiонерного товариства "Реклама" ; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: укладання угод, договорів: підряду, будівельного підряду, підряду на проведення проектних та пошукових робіт, послуг, поставки, купівлі-продажу, зберігання, оренди, договорів на проведення археологічних досліджень земельної ділянки з підприємствами, установами, організаціями (в тім числі підрядними), спрямованих на проведення комплексної реконструкції (реставрації, ремонту) майнового комплексу, що належить ПрАТ «Реклама», розташованого за адресою м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12; Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5532 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1807,6645%; Загальна кількість голосуючих акцій: 106431; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 99123 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:99123 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 .
2 14.04.2017 100000 5532 1807.6645
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 14.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Реклама" ; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: укладення угод, договорів, щодо отримання кредитів, отримання безпроцентної поворотної фінансової допомоги, або залучення інших позикових коштів, необхідних для фінансування діяльності Товариства ; Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5532 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1807,6645%; Загальна кількість голосуючих акцій: 106431 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:99123 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 99123; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0 .
3 14.04.2017 100000 5532 1807.6645
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 14.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Реклама"; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: вчинення значних правочинів за договорами іпотеки, застави, поруки (у тому числі в якості виконання зобов’язань за інші підприємства) ; Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5532 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1807,6645%; Загальна кількість голосуючих акцій: 106431; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:99123 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 99123; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
4 14.04.2017 100000 5532 1807.6645
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 14.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Реклама" ; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: укладання договору/договорів/угод, щодо продажу майнового комплексу, що належить ПрАТ «Реклама», розташованого за адресою м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12; Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5532 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1807,6645%; Загальна кількість голосуючих акцій: 106431; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:99123 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 99123 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0 .